دبیرستان مهندس نجفی همواره در اجرای مسیر نوآوری های آموزشی متناسب با ویژگی های مخاطبین اصلی خود، یعنی دانش آموزان خواهد بود.

در بخش های زیر با این طرح ها آشنا خواهید شد:

يادگيري معكوس

دبیرستان مهندس نجفی همواره تصمیم دارد تا در مسیر نوآوری های آموزشی متناسب با ویژگی های مخاطبین اصلی خود،