0 +
سال سابقه فعالیت
0 +
مترمربع فضای آموزشی
0 +
دانش آموز فارغ التحصیل

سامانه کارسنج

#مدرسه نوين دبيرستانی در مسير آينده

با يادگيری معكوس بيشتر آشنا شويد

نغيير كلاس سنتی به كلاس معكوس فرآيندی چند ساله در دبيرستان مهندس نجفی بوده كه هر روز در حال پيشرفت مي باشد، با اين مسير آشنا شويد!

فرآيند هدايت تحصيلی با كلاس های مهارتی

فرآيند هدايت تحصيلی با كلاس های مهارتی شروع مي گردد. كلاس های متنوع مهارتی همراه با ارائه مدرك رسمی از سازمان فنی و حرفه ای كشور

آموزش مشاركتی

آموزش مشاركتی اثربخشی بيشتری نسبت به آموزش فردگرا در كلاس های سنتی دارد. اين روند در دبيرستان مهندس نجفی به تثبيت رسيده است.

سامانه یادگیری معکوس (یادنا)

#صالحین نیوز خبرها و رویدادها

https://najafischool.ir/author/bakhshi/

اردوی من یک صالحینی هستم

در این اردو که روز پنجشنبه ۲ شهریور از ساعت

https://najafischool.ir/author/bakhshi/

اردوی تابستانه یک شروع با نشاط

به منظور آغاز برنامه های آموزشی و فرهنگی دبیرستان و

https://najafischool.ir/author/bakhshi/

جلسه آموزش خانواده

جلسه آموزش خانواده در روزهای 22 مرداد ماه ویژه اولیاء